Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Παραπλανητική Συγκριτική διαφήμιση


Η εν λόγω οδηγία καταργεί και κωδικοποιεί (δηλαδή ενοποιεί) την οδηγία 84/450/ΕΟΚ και όλες τις τροποποιήσεις της σε μια ενιαία νομική πράξη.

Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέψει τον έλεγχο της παραπλανητικής διαφήμισης προς όφελος των καταναλωτών, των ανταγωνιστών και γενικά του κοινού. Πέραν τούτου, ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νόμιμη η συγκριτική διαφήμιση.

Παραπλανητική διαφήμιση

Ως παραπλανητική διαφήμιση νοείται η διαφήμιση που, δυνητικά ή πραγματικά, παραπλανά ή επηρεάζει την κρίση του καταναλωτή ή που, για τους λόγους αυτούς, βλάπτει έναν ανταγωνιστή.

Για τον καθορισμό του παραπλανητικού χαρακτήρα μιας διαφήμισης λαμβάνονται υπόψη:

 • τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών·
 • η τιμή τους·
 • οι όροι προμήθειας του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών·
 • η ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζομένου.

Συγκριτική διαφήμιση

Η συγκριτική διαφήμιση ορίζεται ως κάθε διαφήμιση που κατονομάζει ρητά ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή.

Είναι απαραίτητη η θέσπιση κριτηρίων ώστε να προσδιορισθεί εάν μια συγκριτική διαφήμιση είναι νόμιμη ή όχι. Όταν δεν είναι παραπλανητική, η συγκριτική διαφήμιση είναι δυνατό να αποτελεί νόμιμο μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με το συμφέρον τους.

Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • δεν είναι παραπλανητική·
 • συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους·
 • συγκρίνει κατά τρόπο αντικειμενικό χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, επαληθεύσιμα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τιμή·
 • δεν δημιουργεί στην αγορά σύγχυση μεταξύ του διαφημιζόμενου και ενός ανταγωνιστή·
 • δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση των σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών ή άλλων διακριτικών σημείων ενός ανταγωνιστή·
 • για προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αφορά προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης·
 • δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη σήματος ή άλλων διακριτικών σημείων ενός ανταγωνιστή·
 • δεν παρουσιάζει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία ως απομίμηση ή αντίγραφο αγαθού ή υπηρεσίας που φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική επωνυμία.
 • Έννομη προστασία

Για την καταπολέμηση της παραπλανητικής και της συγκριτικής διαφήμισης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν νόμιμο συμφέρον να μπορούν:

 • να προσβάλλουν δικαστικά την εν λόγω διαφήμιση·
 • να φέρουν τη διαφήμιση αυτή ενώπιον διοικητικού οργάνου αρμόδιου να αποφασίσει σχετικά με τις προσφυγές ή να κινήσει τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες.
 • Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα εξουσίες οι οποίες τους επιτρέπουν:
 • να διατάζουν την παύση της παραπλανητικής ή της παράνομης συγκριτικής διαφήμισης ή να κινούν τις κατάλληλες νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να διατάσσεται η παύση της διαφήμισης αυτής·
 • να απαγορεύουν μια παραπλανητική ή παράνομη συγκριτική διαφήμιση η έκδοση της οποίας επίκειται ή να κινούν την οικεία διαδικασία απαγόρευσης της εν λόγω διαφήμισης, έστω και αν δεν αποδεικνύεται ζημία ή πραγματική βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ μέρους του διαφημιζομένου.
 • Τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ταχείας διαδικασίας, προσωρινής ή οριστικής ισχύος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τα δικαστήρια ή τα αρμόδια διοικητικά τους όργανα να απαιτούν τη δημοσίευση:

 • της απόφασης παύσης της παραπλανητικής ή της συγκριτικής διαφήμισης·
 • επανορθωτικής δήλωσης.
 • Εάν οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται αποκλειστικά από διοικητικό όργανο, πρέπει να προβλέπονται δικαστικά μέσα προσβολής κάθε καταχρηστικής ή αδικαιολόγητης άσκησης των εξουσιών του εν λόγω διοικητικού οργάνου.

Η οδηγία δεν αποκλείει τον εθελοντικό έλεγχο της παραπλανητικής ή της συγκριτικής διαφήμισης από αυτόνομους οργανισμούς, εφόσον υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν ενώπιόν τους εκτός των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα τις κατάλληλες αρμοδιότητες που τους επιτρέπουν, στο πλαίσιο αστικής ή διοικητικής διαδικασίας:

 • να απαιτούν, αν είναι απαραίτητο, να προσκομίζει ο διαφημιζόμενος αποδείξεις για την αντικειμενική ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που περιέχονται στη διαφήμιση·
 • να θεωρούν ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς που περιέχονται στη διαφήμιση, εφόσον οι αποδείξεις που ζητούνται είναι ανύπαρκτες ή ελλιπείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου